iPhone reparatie in Hengelo of Enschede

Algemene voorwaarden

  • No cure, No Pay & standaard 6 maanden garantie op reparatie en onderdelen
  • Meer dan 6.000 reparaties succesvol uitgevoerd binnen 8 uur na aanvraag
  • Reparatie bij jou op locatie of op ons kantoor in Hengelo middels haal- en brengservice

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Jan Gorter iPhone reparatie en service: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jan Gorter iPhone reparatie en service gevestigd aan de Zaagstraat 6 te Hengelo (o), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 59343397
b. klant: iedere wederpartij die met Jan Gorter iPhone reparatie en service een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Jan Gorter iPhone reparatie en service en de klant;
d. product: het product dat Jan Gorter iPhone reparatie en service in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;
e. diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd;
f. website: de website die door Jan Gorter iPhone reparatie en service wordt beheerd.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Jan Gorter iPhone reparatie en service en de klant.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jan Gorter iPhone reparatie en service voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Jan Gorter iPhone reparatie en service en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Offertes zijn 14 dagen geldig. Indien de klant de offerte niet binnen 14 dagen heeft aanvaard, dan vervalt de offerte en kan eventueel door Jan Gorter iPhone reparatie en service een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3.3 Jan Gorter iPhone reparatie en service is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeer fouten in haar offerte, mailings of op de website.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Jan Gorter iPhone reparatie en service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jan Gorter iPhone reparatie en service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant binnen 14 dagen de ondergetekende offerte aan Jan Gorter iPhone reparatie en service heeft geretourneerd of de overeenkomst mondeling is aangegaan.
4.2 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Jan Gorter iPhone reparatie en service zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2 Jan Gorter iPhone reparatie en service is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Jan Gorter iPhone reparatie en service verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Jan Gorter iPhone reparatie en service gewenst, heeft verstrekt.
5.3 Jan Gorter iPhone reparatie en service heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
5.4 Jan Gorter iPhone reparatie en service garandeert niet dat de diensten of de website zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
5.5 In noodgevallen waarin Jan Gorter iPhone reparatie en service het redelijk acht, is zij gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de klant, veranderingen met betrekking tot de door Jan Gorter iPhone reparatie en service te verlenen dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De klant zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.
5.6 Jan Gorter iPhone reparatie en service is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 5 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de klant niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.
5.7 Jan Gorter iPhone reparatie en service is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant.

Artikel 6 Prijzen

6.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt en inclusief btw.
6.2 Indien met de klant een bepaalde prijs is overeengekomen, dan is Jan Gorter iPhone reparatie en service niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. 6.3 De klant wordt telefonisch of via de e-mail op de hoogte gesteld van een eventuele prijswijziging. 6.4 De overeengekomen prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 7 Meerkosten

7.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Jan Gorter iPhone reparatie en service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jan Gorter iPhone reparatie en service ter beschikking worden gesteld. 8.2 De klant is verantwoordelijk voor het in acht nemen van door Jan Gorter iPhone reparatie en service gegeven instructies en/of adviezen. 8.3 De klant is gehouden Jan Gorter iPhone reparatie en service onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 8.4 De klant vrijwaart Jan Gorter iPhone reparatie en service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. 8.5 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens Jan Gorter iPhone reparatie en service heeft voldaan, dan heeft Jan Gorter iPhone reparatie en service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 9 Garantie

9.1 Indien op een product of dienst een garantie wordt gegeven, dan wordt dit bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant gemeld. De klant ontvangt een schriftelijk of elektronisch bewijs van de garantie. 9.2 De garantie is beperkt tot het kosteloos repareren of vervangen van onderdelen die tijdens de garantieperiode een gebrek vertonen. Jan Gorter iPhone reparatie en service zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden. 9.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. 9.4 De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek aan het geleverde product het gevolg is van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 Levering

10.1 De door Jan Gorter iPhone reparatie en service opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 10.2 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Jan Gorter iPhone reparatie en service ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 10.3 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag en administratie, voor zijn rekening.

Artikel 11 Betaling

11.1 De klant dient de van Jan Gorter iPhone reparatie en service ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
11.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn van 14 dagen, dan is de klant, na door Jan Gorter iPhone reparatie en service ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.
11.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Jan Gorter iPhone reparatie en service op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Klachten en verjaring

12.1 Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij Jan Gorter iPhone reparatie en service te zijn ingediend.
12.2 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de klant of derden iets aan het product hebben veranderd dat direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Jan Gorter iPhone reparatie en service geschiedt en in noodgevallen waarin de klant zich vooraf onmogelijk met Jan Gorter iPhone reparatie en service heeft kunnen verstaan, doch niettemin Jan Gorter iPhone reparatie en service terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
12.3 Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant Jan Gorter iPhone reparatie en service de gelegenheid te geven om
alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product leveren.
12.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jan Gorter iPhone reparatie en service slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
12.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Jan Gorter iPhone reparatie en service vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jan Gorter iPhone reparatie en service kan aanwenden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Jan Gorter iPhone reparatie en service is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
13.2 Voorts is Jan Gorter iPhone reparatie en service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Jan Gorter iPhone reparatie en service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
13.4 Jan Gorter iPhone reparatie en service is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
13.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Jan Gorter iPhone reparatie en service op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Jan Gorter iPhone reparatie en service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Jan Gorter iPhone reparatie en service, totdat alle vorderingen die Jan Gorter iPhone reparatie en service op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
14.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
14.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Jan Gorter iPhone reparatie en service te bewaren.
14.4 Jan Gorter iPhone reparatie en service is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Jan Gorter iPhone reparatie en service te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Jan Gorter iPhone reparatie en service.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Jan Gorter iPhone reparatie en service kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 Jan Gorter iPhone reparatie en service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jan Gorter iPhone reparatie en service is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
15.3 Jan Gorter iPhone reparatie en service is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product.
15.4 In geen geval is Jan Gorter iPhone reparatie en service aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.
15.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Jan Gorter iPhone reparatie en service geleverde product, sluit Jan Gorter iPhone reparatie en service iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
15.6 Jan Gorter iPhone reparatie en service is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en programmatuur van de klant.
15.7 Jan Gorter iPhone reparatie en service garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Jan Gorter iPhone reparatie en service streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enige andere technische reden.
15.8 Jan Gorter iPhone reparatie en service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.9 Indien Jan Gorter iPhone reparatie en service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jan Gorter iPhone reparatie en service beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jan Gorter iPhone reparatie en service gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jan Gorter iPhone reparatie en service beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jan Gorter iPhone reparatie en service of haar ondergeschikten.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Van overmacht aan de zijde van Jan Gorter iPhone reparatie en service is o.a. sprake indien Jan Gorter iPhone reparatie en service verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Jan Gorter iPhone reparatie en service als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die al dan niet bij de overeenkomst zijn betrokken.
16.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers ten gevolge waarvan Jan Gorter iPhone reparatie en service haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
16.3 Voor zover Jan Gorter iPhone reparatie en service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jan Gorter iPhone reparatie en service gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de diensten en de website, documentatie, apparatuur of materialen komen uitsluitend toe aan Jan Gorter iPhone reparatie en service of aan haar licentiegevers.
18.2 Het is Jan Gorter iPhone reparatie en service toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten en de website.
18.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
18.4 De klant vrijwaart Jan Gorter iPhone reparatie en service voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Jan Gorter iPhone reparatie en service en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jan Gorter iPhone reparatie en service worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jan Gorter iPhone reparatie en service gevestigd is.